Szkolenia bhp wstępnebhp warszawa

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki I Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860) określa się, że:

§ 2. 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia bhp, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

§ 6. Szkolenie bhp jest prowadzone jako szkolenie bhp wstępne i szkolenie bhp okresowe.

§ 8. Szkolenie bhp wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

1) szkolenie bhp wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;

2) szkolenie bhp wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

 § 10. 1. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

§ 12. 1. Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Ramowy program szkolenia bhp

Lp. Temat szkolenia bhp Liczba godzin**)
1 Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy  0,6
3 Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
5 Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze 0,5
6 Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym 0,4
7 Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
8 Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika  0,5
9 Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10 Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru 1
11 Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
Razem: minimum 3


*)
Program szkolenia bhp osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
**)
W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.